Privacy & cookie statement

In dit privacy & cookie statement informeert YourVoice.nl (hierna: YourVoice) u over zichzelf, over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en over uw privacyrechten. Dit privacy & cookiestatement is enkel van toepassing op verwerkingen waarbij YourVoice de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke is is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

Wie is YourVoice?

YourVoice is een meertalig (“native speaking”) CallCenter. Compleet ingericht met de modernste systemen en faciliteiten om voor alle communicatie vraagstukken de juiste service en verkoopondersteuning te bieden.

Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

De gegevens die u aan YourVoice verstrekt via uw gebruik op deze site, zijn onder meer nodig om het door u gevraagde te kunnen leveren of verlenen en voor het ontwikkelen en verbeteren van deze site.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

YourVoice verwerkt persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is of wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

Hoelang worden persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij u uw gegeven toestemming intrekt of tenzij YourVoice op grond van wet- en regelgeving verplicht is de gegevens langer te bewaren.

Welke cookies worden geplaatst?

YourVoice maakt met deze site gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies) waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bieden van extra functionaliteit.

Wordt profilering ingezet?

Nee, YourVoice maakt geen gebruik van profilering.

Hoe wordt uw privacy gewaarborgd?

YourVoice neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang van onbevoegden.

Wilt u contact opnemen met YourVoice?

U kunt voor vragen of verzoeken telefonisch of per post contact opnemen.

Wanneer is dit privacy & cookie statement voor het laatst gewijzigd?

Dit privacy & cookie statement is voor het laatst gewijzigd op: 9 augustus 2018 08:57.


Disclaimer

Deze disclaimer van YourVoice.nl (hierna: YourVoice) is van toepassing op het bezoek aan en het gebruik van deze website en al haar onderdelen zoals op de site staande informatie en diensten.

Eigendomsrechten

YourVoice heeft de auteursrechten en andere intellectueel eigendomsrechten met betrekking tot deze site en de informatie, aanbevelingen en diensten die daarop staan. Indien u de informatie wilt gebruiken voor privédoeleinden, dan is dit toegestaan. U mag zonder schriftelijke toestemming de teksten, het videomateriaal of andere informatie, aanbevelingen en diensten niet gebruiken voor andere doelen.

Aansprakelijkheid bij links naar andere websites

Op deze website staan links naar andere websites. YourVoice is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van deze externe sites. Het privacy en cookie statement van YourVoice is ook enkel van toepassing op de verwerkingen van YourVoice en is niet van toepassing op de verwerkingen van derde sites. De webshops die in het beheer zijn van YourVoice vallen ook niet onder het privacy en cookies statement van YourVoice en hebben een eigen privacyverklaring op hun eigen website.

Aansprakelijkheid bij deze website

Deze website is bedoeld om door u te worden geraadpleegd en is daarom zorgvuldig opgezet. Het opzetten en onderhouden van een website blijft echter mensenwerk en het is daarom mogelijk dat er schrijffouten, onvolledigheden en/of onjuistheden op de website staan. Er kunnen geen rechten worden verleend op eventuele fouten die staan vermeld op deze site. YourVoice is niet aansprakelijk voor schade die u lijdt of hebt geleden door een onvolledige of onjuiste inhoud van de website. YourVoice is enkel aansprakelijk als u schade hebt (geleden) als gevolg van opzet of grove schuld door YourVoice.

Geldigheid bepalingen

Als één of meerdere bepalingen uit de disclaimer of het privacy en cookie statement niet geldig blijkt/blijken te zijn, dan heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen uit de disclaimer of het statement.

Geschillenbeslechting

Op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die betrekking hebben op deze disclaimer dan wel op het privacy en cookie statement van YourVoice, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.