Skip to content

Privacybeleid

In dit privacy- en cookie-statement informeert YourVoice b.v. (hierna: YourVoice) u over zichzelf, over hoe met uw persoonsgegevens wordt omgegaan en over uw privacyrechten. Dit privacy- en cookie-statement is enkel van toepassing op verwerkingen waarbij YourVoice de zogenoemde verwerkingsverantwoordelijke is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

WIE IS YOURVOICE?

YourVoice is een organisatie met de focus op het gebied van contact, de expertises liggen op het gebied van inbound en outbound zowel B2C als B2B. Onder huidige klanten staan namen zoals: Keukenkampioen, Grando, Brugman, Sanidirect, Montel en meer.

WAAROM WORDEN UW PERSOONGSGEVENS VERWERKT?

De gegevens die u aan YourVoice verstrekt via uw gebruik op deze site, zijn onder meer nodig om het door u gevraagde te kunnen leveren of verlenen en voor het ontwikkelen en verbeteren van deze site.

WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN YOURVOICE?

De gegevens die u invult op deze website worden gebruikt om:

 • een offerte op te kunnen maken en te versturen
 • uw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen
 • de website (verder) te kunnen ontwikkelen en verbeteren

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

YourVoice verwerkt persoonsgegevens alleen als dat noodzakelijk is of wanneer u daarvoor uw toestemming hebt gegeven.

De verschillende persoonsgegevens die kunnen worden verzameld bestaan uit:

 • personalia zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres
 • interactiegegevens zoals cookies
 • overige gegevens die uw vrijwillig verstrekt

Indien u enkel de benodigde informatie verstrekt en dus geen gebruik maakt van de opt-in, zal dit geen gevolgen hebben voor de werkzaamheden die YourVoice verricht. Mocht u noodzakelijke gegevens niet willen verstrekken, kan YourVoice haar werkzaamheden niet verrichten waardoor het door u gevraagde niet geleverd dan wel verleend kan worden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT DOOR UW GEBRUIK VAN DEZE SITE?

 • Indien u reageert op een vacature, verwerkt YourVoice uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, cv en sollicitatiebericht.
 • Mocht u om een andere reden contact opnemen met YourVoice via deze site, dan wordt alleen uw naam en e-mailadres verwerkt.
 • Bij al deze contactmogelijkheden kunt u actief andere gegevens vermelden in het bericht. Indien u persoonsgegevens vermeld in het berichtgedeelte, dan zullen deze gegevens ook worden verwerkt door YourVoice.
 • Bij een offerteaanvraag bent u niet verplicht persoonsgegevens in te vullen en verwerkt YourVoice enkel de gegevens die u vrijwillig invult.

Het gebruik van cookies wordt verderop in dit privacy- en cookie-statement toegelicht.

HOELANG WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, tenzij u uw gegeven toestemming intrekt of tenzij YourVoice op grond van wet- en regelgeving verplicht is de gegevens langer te bewaren.

WAT IS DE BEWAARTERMIJN?

 • Sollicitatiegegevens worden vier weken bewaard, tenzij u toestemming geeft om de gegevens één jaar te bewaren.
 • Voor de persoonsgegevens die u vrijwillig invult bij een offerteaanvraag, hanteert YourVoice geen bewaartermijn.

Als in de wet- en regelgeving een ander bewaartermijn is vastgesteld, zal YourVoice zich houden aan de wettelijke bewaartermijn. Uw gegevens zullen dan worden verwijderd uit onze actieve administratie, zodra deze niet meer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

WELKE COOKIES WORDEN GEPLAATST?

YourVoice maakt met deze site gebruik van cookies en soortgelijke technieken (hierna: cookies) waarmee (persoons)gegevens voor verschillende doeleinden worden verwerkt. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bieden van extra functionaliteit.

WAT ZIJN COOKIES?

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u een site bezoekt of op moment dat u daarvoor toestemming geeft. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar de eigen beveiligde servers van YourVoice. Door middel van cookies kan YourVoice uw gebruikservaring verbeteren en analyseren hoe de betreffende website wordt bezocht.

WELKE SOORT COOKIES KUNNEN WORDEN GEPLAATST?

Voor het plaatsen van bepaalde cookies, zogenoemde technische, functionele en zuiver analytische cookies, heeft YourVoice uw toestemming niet nodig. De cookies zijn bijvoorbeeld nodig om de website operationeel te maken. Andere cookies worden alleen geplaatst als u daarvoor toestemming geeft. YourVoice maakt geen gebruik van cookies waarvoor u toestemming dient te geven. Onderstaande tabel geeft weer welke cookies door YourVoice worden gebruikt, waarom de cookies worden gebruikt en hoelang de gegevens worden bewaard.

OrganisatieToepassingNaamUitlegBewaartermijn
Google, Inc.Google Analytics *_gaIs een clientid en timestamp voor Google Analytics.
Wordt gebruikt voor verificatie.
2 jaar
_gatDeze cookie wordt gebruikt om de aanvragen naar Google Analytics te verminderen.1 minuut
_gidIs een clientid en timestamp voor Google Analytics.
Wordt gebruikt voor verificatie.
1 dag

* De IP-adressen zijn geanonimiseerd en Google heeft geen toestemming om gegevens die worden verzameld met Google Analytics te gebruiken voor andere services. Klik hier om het gebruik van Google Analytics op deze website te beëindigen.

HOE KUNT U ZICH VERZETTEN TEGEN COOKIES?

U kunt de instellingen van uw browser zo aanpassen dat uw browser op een bepaalde manier omgaat met cookies. Het beperkt of niet accepteren van cookies kan echter van invloed zijn op het functioneren van een website. Dit heeft dan niet alleen invloed op het gebruik van deze site, maar op het gebruik van alle websites die u bezoekt waarbij dezelfde soort cookies worden gebruikt. Klik hier om te lezen hoe u cookies kunt weigeren en/of verwijderen.

WORDT PROFILERING INGEZET?

Nee, YourVoice maakt geen gebruik van profilering.

WAT IS PROFILERING?

Profilering betekent het automatisch verzamelen van informatie over een individu (of groep individuen) en evalueren van de karakteristiekheden of gedragspatronen om hun in een bepaalde categorie of groep te plaatsen, in bijzonder om te analyseren en/of voorspellingen te maken over bijvoorbeeld hun interesses of hun waarschijnlijke gedrag.

HOE WORDT UW PRIVACY GEWAARBORGD?

YourVoice neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen toegang van onbevoegden.

YourVoice heeft een eigen beveiligde server waarop uw gegevens worden bewaard. Uw persoonsgegevens worden alleen in overeenstemming met dit privacy- en cookie-statement gedeeld met derden en enkel de medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden toegang tot uw persoonsgegevens nodig hebben, kunnen uw persoonsgegevens raadplegen.

WORDEN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD MET ANDEREN?

YourVoice zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of doorverhuren en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij werkzaamheden ten behoeve van het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

GEGEVENSDELING BINNEN EUROPA

In opdracht van YourVoice kunnen zakelijke dienstverleners bepaalde werkzaamheden uitvoeren namens YourVoice. Dit is toegestaan op basis van een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG. YourVoice maakt geen gebruik van deze zogenoemde verwerkers. YourVoice deelt uw persoonsgegevens alleen als er een wettelijke plicht is om dit te doen, zoals bij een vordering van de politie.

GEGEVENSDELING BUITEN EUROPA

YourVoice deelt geen gegevens met organisaties die zich buiten Europa bevinden.

HOE WORDEN PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

YourVoice maakt gebruik van firewalls en versleutelmaatregelen om te voorkomen dat onbevoegde toegang tot uw gegevens krijgen. Alleen medewerkers die voor het uitvoeren van hun werkzaamheden uw persoonsgegevens nodig hebben, hebben toegang tot deze gegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend en hebben een privacy- awareness voorlichting gevolgd. Tevens worden uw persoonsgegevens opgeslagen op een locatie die zowel fysiek als technisch beveiligd is.

WILT U CONTACT OPNEMEN MET YOURVOICE?

U kunt voor vragen of verzoeken telefonisch of per post contact opnemen.

YourVoice is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren op het nummer +31 (0) 88 623 00 70. Post kan gestuurd worden naar Heuvelring 92, 5038 CL te Tilburg ter attentie van compliance officer / functionaris voor de gegevensbescherming.

U kunt onder meer contact opnemen als u wilt weten welke gegevens YourVoice van u heeft, als u uw gegevens wilt laten wijzigen, als u uw gegeven toestemming voor de verwerking in wilt trekken of als u uw gegevens wilt laten verwijderen. YourVoice streeft ernaar om bij verzoeken direct te beantwoorden en zal dit uiterlijk binnen vier weken doen.

RECHT OP INZAGE

U hebt het recht om YourVoice te vragen welke gegevens van u worden verwerkt. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen.

(Artikel 15 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

RECHT OP RECTIFICATIE

Dit recht houdt in dat u uw persoonsgegevens mag laten wijzigen als deze onjuist zijn. Daarnaast hebt u met dit recht de mogelijkheid om de persoonsgegevens aan te vullen als deze onvolledig zijn.

(Artikel 16 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

RECHT OP DATAPORTABILITEIT

U hebt met de komst van de AVG een nieuw recht gekregen: Het recht om de digitale (persoons)gegevens te ontvangen die YourVoice van u heeft. Dit maakt het voor u mogelijk om de gegevens door te geven aan een andere organisatie met bijvoorbeeld dezelfde soort dienst. Het is ook mogelijk YourVoice te vragen dit direct voor u te doen. Het is dan van belang dat u aangeeft welke gegevens mogen worden overgedragen en aan wie.

(Artikel 20 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

RECHT OP BEPERKING VAN DE VERWERKING

In enkele gevallen kunt u een verzoek indienen om het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken zoals bij het gebruik van onjuiste persoonsgegevens door YourVoice. Zodra de gegevens zijn gecontroleerd en eventueel worden aangepast naar de juiste gegevens, wordt de beperking opgeheven.

(Artikel 18 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

RECHT OM GEGEVEN TOESTEMMING IN TE TREKKEN

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor een bepaalde verwerking in te trekken. U kunt zich beroepen op dit recht als u vrijwillig en actief gegevens hebt verstrekt aan YourVoice en deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor het leveren van de dienst/het product. Het intrekken van uw toestemming zal betekenen dat de persoonsgegevens niet meer worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

RECHT OP BEZWAAR

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar, dan zal YourVoice in de meeste gevallen eerst een belangenafweging maken. Totdat meer duidelijkheid is over het al dan niet inwilligen van het bezwaar, zal de verwerking van de persoonsgegevens worden beperkt.

(Artikel 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

RECHT OP VERGETELHEID

Het recht op vergetelheid is ook een nieuw recht dat u hebt gekregen met de komst van de AVG. Met dit recht kunt u YourVoice in een aantal gevallen vragen uw persoonsgegevens te wissen. U kunt zich bijvoorbeeld beroepen op dit recht als u uw toestemming voor het verwerken van bepaalde gegevens intrekt of als u bezwaar maakt tegen de verwerking.

(Artikel 17 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN OF EEN GERECHTELIJKE PROCEDURE TE STARTEN

Hebt u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens door YourVoice en/of bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht of verzoek, dan kunt u dit melden bij YourVoice. U kunt eventueel een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of u kunt een gerechtelijke procedure starten bij de rechtbank.

WANNEER IS DIT PRIVACY- EN COOKIE-STATEMENT VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?

Dit privacy- en cookie-statement is voor het laatst gewijzigd op: 25 juli 2019 14:52.